Buurtpreventie Den Hoorn

 

Ontstaan van de stichting:

Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Den Hoorn en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was in november 2013 aanleiding om ook in Den Hoorn te starten met buurtpreventie. Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook in Den Hoorn het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in een paar weken om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen: de Stichting Buurtpreventie Den Hoorn.
In de statuten is daarover het volgende opgenomen:

Naam en zetel:

Artikel 1.

  1. De stichting is genaamd: Stichting Buurtpreventie Den Hoorn; zij heeft haar zetel in Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland.

Doel:

Artikel 2.

  1. 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp Den Hoorn, gemeente Midden-Delfland, in het bijzonder de vormen van veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en of onveilige situaties. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. het stelselmatig organiseren van surveillances; b. het begeleiden van specifieke evenementen; c. het geven van voorlichting en verstrekken van informatie; en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

Beleid:

De stichting organiseert 2-6 wekelijks surveillances door het dorp heen, ondersteund lokale evenementen en verstrekt informatie met name over criminaliteit (Inbraken, vandalisme, overlast etc..) in het dorp. Tijdens de surveillance rapporteren de surveillanten naar buurtbewoners, gemeente en politie over onveilige situaties in het dorp (Bijv open deuren, hangjeugd, potentieel gevaarlijke verkeerssituaties,  defect straatmeubilair etc..). De stichting werft zijn geld door 1. subsidie van gemeente 2. Giften van fondsen, 3. Giften van inwoners en bedrijven van Den Hoorn. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur en wordt alleen uitgegeven aan zaken die benodigd zijn voor de juiste operatie van de stichting. (Zie bestuur en financiële overzicht hieronder)

Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jan de Goede
Secretaris: Robert Damen
Penningmeester: Hugo van den Ende
Materiaalbeheer: Ton de Blij
Rooster planning: Marcel Verhaar
Websitebeheer: Robert Damen
Facebook: Walter Sedee

De stichting wordt bij haar werk geholpen door een aantal mensen die een adviserende rol hebben.
Het bestuur vergadert om de 6 weken met voorkeur op de maandag.
Bestuursleden en kaderleden werken op vrijwilligers basis en ontvangen geen enkele vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Financieel overzicht:

Het bestuur van de stichting heeft bij de oprichting een bewuste keuze gemaakt om voor het benodigde geld (voor kleding, materialen, opleiding enzovoort) niet uitsluitend een beroep te doen op de gemeente. Vanuit de gedachte “voor de inwoners, door de inwoners” wordt voor de bekostiging van de buurtpreventie een beroep gedaan op steun vanuit de samenleving in ons dorp. Via een bijdrage van de gemeente, incidentele sponsoring en de actie “vriend van Buurtpreventie Den Hoorn” wordt het benodigde geld bijeen gebracht.

Naast dekking van de jaarlijkse kosten heeft de stichting ook een reserve nodig voor grotere uitgaven zoals bijvoorbeeld vervanging van zomer- en winterkleding voor alle buurtpreventen.

De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer\RSIN: 8534 45 898
Het IBAN nummer van de stichting is NL34 SNSB 0866 5944 42
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59371374

De Stichting heeft ene aanvraag ingediend om erkend te worden als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt onder andere in dat een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de belasting.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht inzicht te geven in onze financiën. Dat doen we graag want, zoals vermeld wordt de stichting breed ondersteunt en willen wij uiteraard inzicht geven wat we met het geld doen en hoe we er financieel voor staan. Hieronder vind u onze laatste balans. In dit overzicht kunt u zien wat wij hebben uitgegeven, wat onze inkomsten zijn en wat wij nog in kas hebben.

klik op afbeelding voor vergroting